Contact

Contactformulier
Algemene Voorwaarden
Versie 1, juli 2022

Artikel 1. Definities
In de Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder: 1.1 Ilona Herrewijnen te Heinenoord, hierna te noemen “dienstverlener”.
1.2 Het toepassen van sportmassage/mobiliseren/stretchen van paard/pony (eventueel gebruik makend van hulpmiddelen zoals elektrotherapie of Medical Taping) met mogelijke spierproblemen dan wel ontspanningsmassage of massage ter preventie van blessures en daaraan gerelateerde behandelingen in de ruimste zin des woords, hierna te noemen “behandeling”.
1.3 De opdrachtgever voor wie de behandeling wordt uitgevoerd, hierna te noemen “klant”.

Artikel 2. Toepasselijkheid
2.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere overeenkomst tussen dienstverlener en klant met uitdrukkelijke uitsluiting van andere Algemene Voorwaarden.
2.2 Acceptatie van deze overeenkomst houdt in dat de klant de toepasselijkheid van de Algemene Voorwaarden heeft aanvaard en afstand doet van de toepasselijkheid van eventuele Algemene
Voorwaarden van de klant.

Artikel 3. Afwijkingen van de Algemene Voorwaarden
3.1 Afwijkingen van deze Algemene Voorwaarden zullen slechts van toepassing zijn indien deze schriftelijk door dienstverlener zijn bevestigd.
3.2 In geval van één of meerdere afwijkingen van de Algemene Voorwaarden, blijven de overige Algemene Voorwaarden onverkort van kracht.
3.3 Indien dienstverlener één of meerdere bepalingen(en) uit deze voorwaarden gedurende een periode niet stipt heeft toegepast, kan de betrokken klant daar geen rechten aan ontlenen evenals rechten voor de toekomst. Daarbij heeft dienstverlener alsnog het recht op de directe en strikte levering van de Algemene Voorwaarden.

Artikel 4. Omvang behandeling
4.1 De dienstverlening die dienstverlener aan de klant zal leveren omvat de massagebehandeling voor paarden/pony’s, waarbij gebruik gemaakt wordt van sportmassage en alle daaraan gerelateerde handelingen die nodig zijn voor het welzijn van het dier, zoals mondeling of schriftelijk overeengekomen.
4.2 In geval van ziekte, verlof of andere redenen van verhindering tot het leveren van de in de overeenkomst benoemde behandeling, zullen de geboekte uren en reiskosten als vanzelfsprekend niet in rekening gebracht worden.
4.3 Dienstverlener stelt geen diagnose en iedere vorm van complementaire behandeling is op geen enkele manier een vervanging voor de zorg van een dierenarts of andere medici.

Artikel 5. Afspraken maken
5.1 Het maken van een afspraak kan mondeling, telefonisch, per Whatsapp of via de website/ mail.
5.2 Na het maken van de eerste afspraak ontvangt de klant een link naar het intake-formulier. Enkel door deze stap wordt de afspraak bevestigd.
5.3 Door het invullen van het intakeformulier geeft de klant aan dat zij de Algemene Voorwaarden heeft gelezen en accepteert.
5.4 De minimum leeftijd om een afspraak te kunnen maken is 18 jaar. Bij jongere klanten dient het intakeformulier ten alle tijden ingevuld te worden door een ouder/verzorger.

Artikel 6. Afspraken annuleren
6.1 Annulering van de behandeling dient minimaal 24 uur voor de afgesproken dag te geschieden, tenzij anders is overeengekomen.
6.2 Indien annulering niet of te laat geschiedt is dienstverlener gerechtigd de desbetreffende behandeling in rekening te brengen, onverkort haar recht op de betaling van de alle in deze door haar gemaakte kosten.

Artikel 7. Verantwoordelijkheden klant
7.1 Bij behandelingen zal de klant voor een geschikte/veilige overdekte ruimte zorgdragen om de behandeling uit te voeren.
7.2 Bij de eerste behandeling zal de klant aanwezig zijn om te assisteren. Bij verdere behandelingen zal dit in overleg geregeld worden.
7.3 De klant dient ervoor zorg te dragen dat het paard schoon en droog is bij aanvang van de behandeling. Dienstverlener kan het uitvoeren of voortzetten van een Individuele behandeling weigeren indien dit naar haar inzicht onvoldoende het geval is. De mening van dienstverlener is bindend. Indien de weigering wordt uitgevoerd, is de klant de kosten voor de Individuele behandeling volledig verschuldigd.
7.4 Na behandeling dient de klant het paard minimaal 10 minuten aan de hand te stappen, tenzij anders besproken.

Artikel 8. Tarieven
8.1 De dienstverlener stelt de in rekening te brengen tarieven en honoraria vast volgens zijn eigen tarieven naar gelang tijd en omstandigheden.
8.2 De behandeling- en reiskostenvergoeding worden schriftelijk of mondeling overeengekomen en volgens op de website vermelde tarieven geleverd.

Artikel 9. Facturering en betaling
9.1 Na afloop van het consult dient het verschuldigde bedrag te worden voldaan via contante betaling, Tikkie of factuur binnen 14 dagen, tenzij anders is overeengekomen.
9.2 Bij overschrijding van de betalingstermijn is de klant in verzuim. De klant is met ingang van die datum over het openstaande bedrag de wettelijke rente verschuldigd.
9.3 Er is geen mogelijkheid tot terugvorderen van het reeds betaalde bedrag.

Artikel 10. Klachten
10.1 De klant dient klachten over de verrichte diensten binnen 30 dagen nadat de werkzaamheden zijn beëindigd of nadat de gebreken en/of onvolkomenheid aan de klant kenbaar is geworden, aan de behandelaar (bij voorkeur schriftelijk) te berichten, bij overschrijding van welke termijn elke aanspraak jegens de behandelaar terzake enige gebrek en/of onvolkomenheid vervalt.
10.2 Indien de behandelaar de klacht over de verrichte prestatie gegrond bevindt, heeft deze te allen tijde het recht om:
a. indien dat nog mogelijk is, deze prestatie alsnog binnen een redelijke termijn op de juiste wijze te verrichten of;
b. het door de klant verschuldigde bedrag te crediteren; zulks ter keuze van de behandelaar.

Artikel 11. Aansprakelijkheid
11.1 Dienstverlener is niet aansprakelijk voor het niet, niet tijdig of niet geheel nakomen van haar verplichtingen ten gevolge van tekortkomingen die niet aan dienstverlener kunnen worden toegerekend.
11.2 Dienstverlener is niet aansprakelijk voor het niet slagen van de behandeling indien klant zich niet aan de in artikel 7 genoemde regels houdt.
11.3 Dienstverlener is niet aansprakelijk voor gedragsverandering of andere problemen bij het paard die na behandeling tot uiting komen.
11.4 Dienstverlener is niet aansprakelijk voor enige schade, vervolgschade, of schade van welke aard dan ook, veroorzaakt door gedragingen van het paard tijdens of na de behandeling.
11.5 De dienstverlener is niet aansprakelijk voor blessures of andere problematiek die zich voordoet tijdens of na een behandeling, aangezien redelijkerwijs kan worden aangenomen dat dit onmogelijk het gevolg kan zijn van de behandeling.
11.6 Dienstverlener is niet verantwoordelijk voor het niet slagen van de behandeling.
11.7 De klant wordt geacht veranderingen in de gezondheid van zijn/haar paard, voorafgaand aan de behandeling, te melden (te denken aan; kreupelheden, orgaan ziekten, rug problematiek, et cetera).

Artikel 12. Garantie
12.1 De dienstverlener garandeert naar goed vakmanschap de werkzaamheden uit te voeren, maar kan niet garanderen dat een beoogd resultaat wordt bereikt. De betalingsverplichting van de klant zal derhalve blijven bestaan.
12.2 De dienstverlener zorgt voor deelname aan bijscholing en houdt op die manier haar kennis op peil.

Equibility streeft er voortdurend naar haar diensten uit te breiden en te verbeteren. Het kan daarom nodig zijn om deze Algemene Voorwaarden tussentijds aan te passen.